14 สิงหา 56 คณะของคุณหมออรวรรณ กิจเชวงกุล มาเยี่ยมชม ABSMEDiQ

เมื่อวันที่ 14.08.56 ทาง ABSMEDiQ ได้บรรยายพิเศษ โดย อาจารย์ นายแพทย์ สมบูรณ์ รุ่งพรชัย ให้กับคณะของคุณหมออรวรรณ กิจเชวงกุล ซึ่งประกอบด้วย คุณหมอกัลยา ธัญญศิริ คุณหมอนลินี สุทธิพิศาล คุณหมอรัสรินทร์ และคุณหมอ โอภาส คุ้มกองสุวรรณ คุณหมอเอกนภา นำศิริกุล และคุณหมอสรัญรส ทรัพย์ชนะประสิทธิ์ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: