17 กรกฎาคม 56 VIP Visitors

photo 3

ABSMEDiQ ได้ต้อนรับ พญ. พัชรนันท์ ศรีพัฒนวัชร์ พญ. ภคนี คงพานิช นพ. กันตพงศ์ พลอยดนัย นพ. นภสิทธิ์ วีรสมัย และคุณเชี่ยวชาญ เลิศเอกบุรุษ เมื่อวันที่ 17.07.56

คุณหมอได้ทดลองการออกกำลังกายในห้อง High Altitude, Pilates, Ball Bike และได้ Observe ห้อง Compounding ยา ฯลฯ ขอบคุณนะคะที่ได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชม และวางแผนมาเป็นลูกค้าของ ABSMEDiQ ค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: